V mesiaci jún doprava len za 8€!
Alebo aj zadarmo.

Ochrana osobných údajov

Vaše údaje sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 1.      Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť: Mgr. Patrik Dulovič - VERA, Brestová 1468/8, 07101 Michalovce. IČO: 53224451IČ DPH: SK 1083684690. Živnostenský list zapísaný v živnostenskom registri č. 840-27365, vydané odborom živnostenského podnikania v Michalovciach.

Kontakt na poverenú osobu: Mgr. Patrik Dulovič, mobil: +421 919 264 957, e-mail: obchod@nonstop-nabytok.sk 

 1.      Rozsah údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, tel. číslo.

 1.      Zdroje údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje zadané v objednávke prostredníctvom stránky www.nonstop-nabytok.sk, zaslaním otázky prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke, alebo poskytnutím údajov prostredníctvom online chatu na stránke.

 1.      Účel spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom potvrdenia, vybavenia a doručenia objednávky (právnym základom je plnenie zmluvy uzatvorenej online).

Ak pri objednávke začiarknete checkbox ,,Súhlasím so spracoavaním mojich osobných údajov“, budeme Vám zasielať informačné správy na e-mail, a telefonicky Vás budeme kontaktovať ohľadom Vašej spokojnosti.

 1.      Spôsob spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe v našej databáze uloženej na PC poverenej osoby, a prostredníctvom marketigového softvéru Quanda.

 1.      Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ uchováva na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak, alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať).

 1.      Vaše práva
 •        Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás uchovávame. Ak chcete vedieť, ktorými osobnými údajmi o Vás disponujeme, kontaktujte nás.
 •        Máte právo na aktualizáciu, opravu či doplnenie poskytnutých údajov, prípadne požiadať o obmedzenie spracovania. V prípade záujmu nás kontaktujte.
 •        Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. V prípade potreby nás kontaktujte.
 •        Máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi. Údaje druhého prevádzkovateľa nám oznámte písomne.
 •        Máte pravo kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nami dali. Môžete tak urobiť kliknutím na ,,Odhlásiť“ v pätičke informačného e-mailu, zaslaného zo softvéru Quanda, alebo nás kontaktujte prostredníctvom  e-mailu.
 •        Ak nie ste spokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete vzniesť námietku. V prípade potreby nám napíšte na e-mail.
 •        Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ak si chcete uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás s konkrétnou požiadavkou na obchod@nonstop-nabytok.sk. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1.      Zabezpečenie

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.  Pre ochranu Vašich osobných údajov sme prijali potrebné technické aj organizačné opatrenia. Rovnako prevádzkovateľ marketingového softvéru Quanda nám poskytol záruky za bezpečnosť Vašich osobných údajov.

 1.      Ďalšie
 •        Nepredávame ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám.
 •        Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo EÚ
 •        Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.
 •        Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.2.2024.